PROJEKT JARO č. 4

2. 4. – 13. 4. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Kudy zima utekla? Nikomu nic neřekla…
PODTÉMA: O koťátku – rodí se mláďátka zvířat doma i v přírodě

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony / záměrně se soustředit na činnost / odpovídat ze sebe a své jednání / vnímat přírodu kolem nás / zapamatování si krátkých textů

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: hry dle výběru dětí / námětové hry / puzzle a skládanky / námětová hra na farmu s dřevěnými zvířátky / omalovánky / volné kreslení a tvoření / plastelína - modelování zvířátek / stolní hry / tiskárnička se zvířátky
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH: Rozhovory s dětmi na téma: Jaká zvířátka žijí na statku a jejich mláďátka? / Jaká zvířátka máme doma? / Zvířátka a jejich mláďátka / využití obrázků - poznávání zvířátek / mluvíme cizí řečí - jak mluví zvířátka / jazykové hříčky
ŘEČOVÁ VÝCHOVA: jazykové hříčky, vytleskávání a počítání slabik, určování hlásek na začátku a na konci slova
DRAMATIZACE: Vlk a sedm kůzlátek
ZPÍVÁME: Skákal pes... / Kočka leze dírou... / Když máš radost a víš o tom...
RECITUJEME: Koťátko... / Stojí, stojí ohrádka...
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: Zvířátka na statku (tiskátka) / ptáčci (vyťukávání - správné držení tužky) / Kočička (stříhání, lepení)
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu, uvolňovací cviky, kočička a klubíčko
PŘEDŠKOLÁCI: předškoláček v ZŠ
POHYBOVÉ ČINNOSTI: cvičíme na sportovišti / řízené hry (pešek, vlk a kůzlátka, kočk a myš...) / překážková dráha, podlézání, prolézání, klouzání, chůze po zvýšené ploše a žebříku, … / přetahovaná
ANGLIČTINA: Songs: Hello, hello... / Who is wearing red today?
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / hry na školní zahrádce / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT JARO č. 3

26. 3. – 30. 3. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Kudy zima utekla? Nikomu nic neřekla…
PODTÉMA: Hody, hody, doprovody – velikonoční svátky

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vnímat proměny přírody, porozumět jim / dodržovat společně dohodnutá pravidla – sebeovládání / nést odpovědnost za své jednání a chování / vyjádřit své pocity formou hudební, výtvarnou, slovní, pohybovou

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: omalovánky k tématu, kresby dle vlastní fantazie / společenské hry u stolečků / prohlížení encyklopedií a knih pro děti / konstruktivní stavebnice / námětové hry / hry v doměčku / skládání korálek ...
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH: tradice a zvyky, Velikonoce a jejich symboly, popis obrázků, vyprávíme si, jak se doma připravujeme na Velikonoce
ZPÍVÁME: Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček
RECITUJEME: Hody, hody, doprovody
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: velikonoční dekorace / malování vajíček / rovné stříhání a držení nůžek - kytička / zajíček či kuřátko (malba temperou, držení štětce, lepení) / papírové vajíčko (stříhání, hra s barvami)
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy, předškoláček v ZŠ
POHYBOVÉ ČINNOSTI: cvičíme na sportovišti / řízené honičky ( na kvočnu a kuřátka, na obří vejce, zaječí pelíšky...)
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / vycházky po Nových Bránicích / hry na školní zahrádce / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT JARO č. 2

19. 3. – 23. 3. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Kudy zima utekla? Nikomu nic neřekla…
PODTÉMA: Jehnědy a kočičky, pojďte do mé básničky (první jarní květy)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: uvědomovat si svou samostatnost / zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je / rozhodovat o svých činnostech vyvinout úsilí a dokončit činnost / být citliví k živým bytostem, přírodě i věcem /

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: jarní omalovánky, kresby dle vlastní fantazie / společenské hry u stolečků / prohlížení encyklopedií a knih pro děti / námětové hry / modelujeme z plastelíny / pozorujeme v přírodě první jarní květiny
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH: Rozhovory s dětmi na téma: bezpečnost při jízdě na kole, odrážedle / jarní kytičky a jejich poznávání / slabikování / číselná řada 1 - 6
ZPÍVÁME: Sluníčko.../ Vozilo se na jaře...
RECITUJEME: Petrklíč... / Sedmikráska...
HUDEBNÍ VÝCHOVA: bubnování do rytmu
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: jarní výzdoba (sluníčka, kytičky - stříhání, lepení, barvy)
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy
POHYBOVÉ ČINNOSTI: cvičíme na sportovišti / tančíme na CD Míši Růžičkové / uvíjíme věneček...
ANGLIČTINA: Song: Hello, Hello..
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / hry na školní zahrádce / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT JARO č. 1 

5. 3. – 16. 3. 2018
TEMATICKÝ CELEK:
Kudy zima utekla? Nikomu nic neřekla…
PODTÉMA: Jaro ťuká na vrátka – změny v přírodě

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) / respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti / všímat si a pozorovat změny v přírodě

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: omalovánky, kresby dle vlastní fantazie / společenské hry u stolečků / prohlížení encyklopedií a knih / stavby ze stavebnic / skládání puzzlí / hry v kuchyňce / hry s kostkami a další činnosti
KOMUNITNÍ KRUH: (posilování samostatného řečového projevu, dodržování pravidel diskuzního kruhu) Rozhovory s dětmi na téma jaro, změny počasí, první jarní květiny, jak se mění oblečení,…
ZPÍVÁME: Jaro, jaro už je tu... / Uvíjíme věneček... / Vozilo se na jaře... / Sluníčko...
RECITUJEME: Sněženka / Zimo, zimo táhni pryč
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: omalovánky / tvorba zlaté brány a klíčů (obkreslení, stříhání, malba temperou) / stříhání, lepení jarních kytiček / jarní travička (nanášení barev na velký formát papíru různými technikami) / modelování šnečků z plastelíny
SMYSLOVÉ HRY: Kimova hra - co chybí? (3 předměty a více - odebírání předmětu), pexesa
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu: jednotahové procvičení - kytičky / dokreslování, části květiny
ŘEČOVÉ A JAZYKOVÉ CHVILKY: určování krátké a dlouhé slabiky / určování hlásek na začátku a na konci slova
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy, rozvoj sluchového vnímání (hry se slovy), předškoláček v ZŠ
POHYBOVÉ ČINNOSTI: řízené honičky (např: zvířátka se probouzejí, vlk a kůzlátka a další) / hudebně pohybové hry - Uvíjíme věneček..., Jaro, jaro už je tu... / cvičení - jak roste semínko... / cvičíme na sportovišti / překážková dráha
ANGLIČTINA: Numbers (Rickety, tickety look at me…)
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / vycházky po Nových Bránicích / pozorujeme změny počasí, první jarní květiny, pozorujeme probouzející se jarní přírodu / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 8 

19. 2. – 2. 3. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Ten dělá to a ten zas tohle – pracovní profese

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ / vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim / poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni / chápat elementární časové pojmy

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: omalovánky, kresby dle vlastní fantazie / námětové hry - povolání (na lékaře, zedníky, kadeřnice, kuchařky...) / prohlížení encyklopedíí a knih / modelování s plastelínou dle své fantazie / stavby ze stavebnic / tvoření s kinetickým pískem / stavění autodráhy...
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH:  Rozhovory s dětmi na téma práce / Proč chodí lidé do práce? / Jaké známe povolání? / Kde pracují maminka a tatínek? / Co by se stalo, kdyby lidé nechodili do práce?  / Čím bych chtěl být, až budu velký? / vzdělávací programy na interaktivní tabuli / pracovní listy k tématu - co potřebuje dané povolání ke své práci / Kostkáček v TV (stavitelé, hasiči) / Pantomima - Hádej, hádej hadači (předvádíme povolání) / návštěva spisovatelky Petry Braunové v MŠ
DIDAKTICKÁ HRA: Sluchová paměť: děti sedí v kruhu, jeden začíná, ostatní se postupně přidávají: „Míchám, míchám těsto, přidám do něj všecko: mouku...mouku a cukr...mouku, cukr a vejce.“ Zraková paměť: „Co se ztratilo?“ (hledáme ztracený předmět)
ZPÍVÁME: Šel zahradník... / Pec nám spadla... / Pekla vdolky...
RECITUJEME: Zednická... / Pekařská... / Káče a koláče...
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: modelování z plastelíny, omalovánky, kresba Čím budu, až budu velký
GRAFOMOTORIKA: krouživé pohyby na velkém formátu papíru – míchání jídla v hrnci
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy, předškoláček v ZŠ, prostorové pojmy
POHYBOVÉ ČINNOSTI: rozcvičky motivované činnostmi, profesemi / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační cvičení a dechová cvičení / cvičení se zaměřením reakce na signál / hra Kominíci - cvičení s míči  / hra Zedníci - cvičení ve družstvech s kostkami / cvičíme s Míšou - taneční a rytmická cvičení s hudbou (Popeláři, Hasiči)
ANGLIČTINA: Pracovní sešity / Song: Seven steps
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / vycházky po Nových Bránicích / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 7

12. 2. – 16. 2. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Masopust držíme, nic se nebojíme – dětský karneval, masopustní obchůzka s hudbou po vsi

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování / chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat / orientace v čase (roční období)

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: omalovánky, kresby dle vlastní fantazie / společenské hry u stolečků / prohlížení encyklopedií a knih / modelování s plastelínou dle své fantazie / stavby ze stavebnic / skládání korálek
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH: Rozhovory s dětmi na téma masopust / Co je to masopust? / Poslech příběhu o masopustu z Chaloupky na vršku / Za co půjdeme na masopustní průvod / Karneval v MŠ – soutěže, závody, společenské hry / číselná řada 1-10
ZPÍVÁME: My jsme muzikanti
RECITUJEME: Masopustní veselí
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: výroba masek (stříhání a malování) / jitrnice a koláče (trhání a mačkání papíru, vycpávání punčochy) / valentýnské srdce
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy, uvolňovací cviky
PŘEDŠKOLÁCI: předškoláček v ZŠ
POHYBOVÉ ČINNOSTI: Karneval – hry, sportovní soutěže (skákání v pytli, hod na cíl, poskoky) / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační cvičení a dechová cvičení / cvičení se zaměřením reakce na signál
ANGLIČTINA: Aj pracovní listy
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / vycházky po Nových Bránicích / sněhové hrátky / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 6

29. 1. – 9. 2. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Čistím zoubky, řízy řízy – správné oblékání, vitaminy, péče o zdraví

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.) / vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení / vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI: omalovánky, kresby dle vlastní fantazie / námětová hra na lékaře / prohlížení encyklopedíí - lidské tělo (kostra, vnitřní orgány, svaly…) / stavby a třídění stavebnic, všímat si tvarů a barev / skládání korálek
ŘÍZENÉ ČINNOSTI, KOMUNITNÍ KRUH:  Téma - V zdravém těle zdravý duch / co je pro naše tělo zdravé / co jsou to vitaminy / co jsou to bacily / hygienické návyky / skládáme lidské tělo / jak se v zimě oblékáme / četba doktorských pohádek a příběhů před odpočinkem / hádanky
DIDAKTICKÉ HRY: Co k čemu patří (třídění a přiřazování)
ZPÍVÁME: Polámal se mraveneček… / Starý medvěd vzdychá... / Hlava, ramena…
RECITUJEME: Čistím zoubky řízy, řízy... / Šup kartáčku do chaloupky
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: omalovánky, vlastní skládanka lidského těla
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy na téma lidské tělo, uvolňovací cviky
PŘEDŠKOLÁCI: prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.) / Kdo jsem? - představit se
POHYBOVÉ ČINNOSTI: Hlava, ramena, kolena, palce / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační cvičení a dechová cvičení / cvičení se zaměřením reakce na signál, změna tempa / Kuba řekl - rozvíjíme poznatky o těle
ANGLIČTINA: Song: Head, Shoulders, Knees and Toes…
POBYT VENKU: samostatnost při oblékání / vycházky po Nových Bránicích / sněhové hrátky / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 5

22. 1. – 26. 1. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Hurá na kopec – zimní radovánky, zimní sporty

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit / vést rozhovor / zachytit hlavní myšlenku příběhu

 

KOMUNITNÍ KRUH:  Jaké známe zimní sporty / umíme nějaké zimní sporty / ochranné prvky a oblečení při zimních sportech / připravujeme se na vystoupení kouzelníka
ZPÍVÁME: Měsíce...
RECITUJEME: Čepice a rukavice... / Sněhulák... /  Lyžování...
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: Lyže (voskovky + vodové barvy)
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu, uvolňovací cviky
PŘEDŠKOLÁCI: sluchová syntéza (slož slovo z hlásek, co slyšíš, např. P E S - pes), skládání puzzlí, tvoříme vlastní hádanky
POHYBOVÉ ČINNOSTI: přítahy na lavičce/ cvičíme na sportovišti v MŠ / zimní olympiáda: souteže družstev - koulovaná (koule z papíru), slalom na lyžích (klouzání v papírových krabičkách na koberci), hod koulí do terče... / řízené honičky
ANGLIČTINA: Numbers 1-10
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / sněhové hrátky /  v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 4

15. 1. – 19. 1. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Zima zima zimička, péče o zvířata v zimě

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost / vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim / vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci / využívat zkušenosti k učení

KOMUNITNÍ KRUH:  Zážitky z víkendu / změny počasí / zvířátka - připomeneme si jejich charakteristické znaky, život v zimě - kde žijí (kde mají pelíšky), co pro ně děláme / jak můžeme zvířátkům pomoci (sypu ptáčkům?) ...
ZPÍVÁME: Měsíce + doprovod na hudební nástroje
RECITUJEME: Vrabec, Vrabčák, Tanec se sýkorkou
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: vyrábíme krmítko pro ptáčky / výroba závěsných dobrot pro ptáčky
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu - labyrinty (zvířátka hledají cestu do svých pelíšků, ptáčci si hledají strom), spojovačky, jednotažky (zajíc)
POČÍTÁME: ptačí zobání (počítání korálek a rozlišení barev)
SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ:  co je studené / teplé
POHYBOVÉ ČINNOSTI: překážková dráha (poskoky, přeskoky, chůze po lavičce, provazový žebřík) / cvičíme na sportovišti v MŠ / cvičení na zmrzlé tělo / pohybové hry - "Ptačí dovádění", "Vrabci s říkankou", "Na mrazíky"
ANGLIČTINA: Numbers 1 - 10
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / sněhové hrátky /  v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 3

3. 1. - 12. 1. 2018

TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: My tři králové jdeme k vám

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) / porozumět
slyšenému, chápat prostorové představy, elementární časové pojmy (pověst o třech králích...)

KOMUNITNÍ KRUH:  Povídáme si o tom, jak jsme prožili Vánoce, co jsme dostali od Ježíška a jak jsme se měli o prázdninách / povídáme si o tradici tříkrálové koledy
ZPÍVÁME: My tři králové jdeme k vám... / "hrajeme si na muzikanty" - orffovy nástroje
RECITUJEME: Na tři krále...
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: vyrábíme koruny z papíru / tvoříme přáníčka pro spoluobčany na tříkrálovou koledu (kreslení, stříhání, lepení) / můj dárek
DIDAKTICKÉ HRY: kam se schovala koruna (tvary a velikosti + pojmy: hodně, málo, nahoře, dole)
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu
POHYBOVÉ ČINNOSTI: cvičíme na sportovišti v MŠ / volná taneční improvizace / překonávání překážek / poskoky a přeskoky
ANGLIČTINA: opakujeme
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / sněhové hrátky / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT ZIMA č. 2

11. 12. – 22. 12. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vyjadřovat smysluplně myšlenky, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, komunikovat s dětmi i dospělými / těšit se z hezkých zážitků o Vánocích a adventu / v rozsahu dětského vnímání přijímat kulturní tradice

KOMUNITNÍ KRUH:  Povídáme si o tom, proč se slaví Vánoce, co nás čeká - besídka / divadelní představení Ententýky do muziky / adventní čas / tradice a zvyky - pečeme perníčky, pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablíčka, zdobíme stromeček / jak se k sobě chováme – třídní pravidla, společenská pravidla / vnímáme potřeby kamaráda (posíláme pohlazení - hra v kruhu) / prevence zdraví
ZPÍVÁME A RECITUJEME: písně a básně na vánoční besídku a vánoční koledy
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: vánoční tvoření / výroba přáníček a dárečků / zdobíme stromeček a školku / modelujeme cukroví z plastelíny / kinetický písek
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu
POHYBOVÉ ČINNOSTI: překážková dráha pro Ježíška/ cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační cvičení / volná taneční improvizace / básničky s pohybem / vánoční honička
ANGLIČTINA: Colours / Animals
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ / zdobíme stromeček zvířátkům / hry se sněhem

 

 

PROJEKT ZIMA č. 1

4. 12. – 8. 12. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Mik mik Mikuláš, přišel s čertem na koláč

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) / porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

KOMUNITNÍ KRUH: Povídáme si o tom, co nás čeká - příchod Mikuláše, čerta a anděla, Sv. Mikuláš a sv. Barbora / divadelní představení / druhá adventní neděle / Co je správné a proč? „Dobro a zlo“ / pakujeme pravidla a chystáme se na besídku
ZPÍVÁME: Přiblížil se zimní čas..., Čerti v pekle..., Mik miku Mikuláš...
RECITUJEME: Mikuláši, andílku..., Kde se vzal…, Kdo to klepe?...

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: čertí a mikulášské omalovánky, tvorba andílků, čertů a mikulášů, čertí řetěz (slepování proužků papírů), výzdoba MŠ
ŘEČOVÁ VÝCHOVA: čertoviny - gymnastika mluvidel a jazyka
GRAFOMOTORIKA: pracovní listy k tématu, jednotažky
POHYBOVÉ ČINNOSTI: tanec vloček / překážková čertí dráha / cvičíme na sportovišti v MŠ / jak se čerti protahují / volná taneční improvizace
ANGLIČTINA: Animals
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, pozorujeme změny počasí a adventní výzdobu v naší vesnici / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 6 

20. 11. – 1. 12. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Příprava přírody na zimu.

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) / vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů) / mít povědomí o významu péče o zdraví + hygienické návyky

KOMUNITNÍ KRUH: Povídáme si o tom, co nás čeká - rozsvícení Vánočního stromu v naší vesnici / změny v přírodě / prevence zdraví / opakujeme třídní pravidla / dodržujeme hygienické návyky
ZPÍVÁME A RECITUJEME: Listopad…/ nacvičujeme pásmo písní a básní k rozsvícení Vánočního stromu
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: výzdoba MŠ, výroba dárečků (mačkání, razítkování, seznamování se s novými materiály…)
POHYBOVÉ ČINNOSTI: Vlaštovička lítá…/ Co to dupe v lese? (nápodoba zvířátek) / cviky
na sportovišti v MŠ / dechová a relaxační cvičení / řízené honičky (např. rybičky, ježek)
ANGLIČTINA: Colours / Animals
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, pozorujeme změny počasí / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 5

6. 11. - 18. 11. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Zajíčkova chaloupka (zvířátka se chystají na zimu)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / záměrně se soustředit na činnost
a dokončit ji / rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti / vnímat proměny přírody a její rozmanitost / zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
KOMUNITNÍ KRUH: povídáme si o zvířátkách a jak se chystají na zimu / stopy zvířátek / změny počasí (ranní mrazíky) / skupenství vody / jak se oblékáme, když je chladno / nacvičujeme pásmo básní a písní k rozsvěcení vánočního stromu…

ZPÍVÁME:  Bude zima, bude mráz…, Kočka leze dírou…, Vlaštovičko leť…
RECITUJEME: Mraveneček na zimu…, Medvěd…, 2 veverky…, Vlaštovička…
DRAMATIZACE POHÁDKY: Boudo budko
DIDAKTICKÉ POMŮCKY:
dřevění medvídci a jejich oblékání
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: zvířátka z listí, práce s přírodninami, koláže, otisky (stopy zvířat)
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy
POHYBOVÉ ČINNOSTI:  Žabky (procvičujeme poskoky) / tančíme Zajíček / pohybové říkanky 2 veverky, Vlaštovička / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační a dechová cvičení
ANGLIČTINA: What colour is it?...
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, pozorujeme změny počasí a stopujeme zvířátka / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 4

19. 10. – 3. 11. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Strašidýlka máme rádi

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / vyjádřit svoje myšlenky / záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji / rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti / vnímat proměny přírody a její rozmanitost / ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku /
KOMUNITNÍ KRUH: Povídáme si o tom, co nás čeká - o Strašidelné cestě / Čeho se bojím?... / rozeznáváme emoce / Jak si představuji strašidlo?...

ZPÍVÁME: Strašidýlko Emílek… / Bububu… s využitím hudebních nástrojů
RECITUJEME: Halloween
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
výroba Strašidýlka (stříháme, lepíme) / zdobení sklenic na strašidelnou cestu (malba štětcem, tempery) / podzimní výzdoba MŠ / dlabání dýní / omalovánky k tématu / výroba vrány (malujeme, stříháme, lepíme)
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy, stříhání
POHYBOVÉ ČINNOSTI: hra na "Strašidla" / strašidelná překážková dráha / cvičíme na sportovišti v MŠ / hry s balónem / tančíme v rytmu hudby
ANGLIČTINA: Song - Hello, Hello What´s your name... / Colours
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, pozorujeme změny počasí / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 3

4. 10. – 18. 10. 2017
TEMATICKÝ CELEK:
Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Dědek řepu zasadil, u pole se posadil (dozrávání ovoce, zeleniny, sklizeň, vnímání všemi smysly)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatovat si krátké texty / dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení) / provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, štětcem, nůžkami) a materiály / znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit / respektovat rozdílné schopnosti / vyjádřit svoje myšlenky
KOMUNITNÍ KRUH: Co tě napadne, když se řekne pole, les, louka, zahrada... / povídáme si  o ovoci a zelenině (poznáváme podle hmatu i chuti)... / všímáme si změn v přírodě (počasí, zvířátka) / využití interaktivní tabule k procvičení rozlišení ovoce a zeleniny...

DRAMATIZACE: Pohádka o řepě - jednoduchá dramatizace a upevňování pojmů před, za, první, poslední...
ZPÍVÁME: Šel zahradník do zahrady..., Měla babka...
RECITUJEME: Kutálí se brambora..., Foukej, foukej větříčku..., Ježek..., Ovoce...
ŘEČOVÁ VÝCHOVA:
gymnastika mluvidel
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: Kompot (práce s barvou, otisky jablka), draci (stříhání, mašle, fixy), miska ovoce či zeleniny (kreslení pastelkami, stříhání), modelování ovoce a zeleniny z plastelíny
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy k tématu
POHYBOVÉ ČINNOSTI: pohybové hry: Na vlaštovky, Zlatá brána, Sochy / překážková dráha / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační a dechová cvičení
ANGLIČTINA: Song - Hello, Hello What´s your name...
POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, hry na školní zahradě, pozorujeme změny počasí / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 2                                                                            

28. 9. – 3. 10. 2017
TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Čí só hode? Naše!

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí (roční období) / návrat k tradicím – Hody v Nových Bránicích
KOMUNITNÍ KRUH: Rozhovor s dětmi o tom, na co se v Nových Bránicích těší, jak se připravují na hody / povídáme si o hodové tradici, lidových písních apod. / povídáme si o ročním období - podzim, měsíci - říjen, opakujeme dny v týdnu
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: podzim - ježek (otisky listů) a podzimní strom
PŘEDŠKOLÁCI: pracovní listy
TANČÍME A ZPÍVÁME: Eliška nebyla pyšná... / Cib, Cib, Cibulenka...
POHYBOVÉ ČINNOSTI: překážková dráha / přeskok snožmo

 

 

PROJEKT PODZIM Č. 1

4. 9. - 27. 9. 2017
TÉMA: KLUCI, HOLKY CHODÍ DO ŠKOLKY

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
Orientovat se v novém prostředí - bezpečnost / odloučit se na určitou dobu od svých blízkých, být aktivní bez jejich opory / adaptace na pobyt v MŠ, začlenění
do kolektivu / vnímat režim dne a svoje povinnosti

KOMUNITNÍ KRUH:
Vítáme se po prázdninách - přivítání se po prázdninách, kdo všechno přišel do školky, zopakování a domluvení si pravidel soužití, seznámení se s novinkami
a prostorami v MŠ / seznamujeme se s paní učitelkou a novými kamarády
Letní vzpomínání - volné vyprávění na téma, co jsem zažil o prázdninách - rozvoj slovní zásoby a komunikace
Poznej svoji značku - hry na zapamatování si své značky a místa na sezení
Moje povinnosti - při příchodu do školky se přivítat s paní učitelkou i kamarády, nachystat si svůj hrneček, pověsit ručník, uklízet si po sobě hračky apod.
Pravidla ve školce - společně s dětmi tvoříme pravidla
ZPÍVÁME A RYTMIZUJEME: opakování známých písní: Pec nám spadla..., Skákal pes..., Travička zelená..., Prší, prší..., Naše školka...
RECITUJEME: zjišťování úrovně řečového projevu, umíš básničku...?, postupně
se učíme básničky používané při každodenních činnostech v MŠ
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: babí léto (využití - vodové barvy, tuš, jehla a nit), stromek s jablky (využití - ruličky od toalet. papíru, temperové barvy, krepový papír), hrozen (prstové barvy)
POHYBOVÉ ČINNOSTI: překážkové dráhy, procvičování hrubé motoriky ( poskoky snožmo, na jedné noze, přeskakování překážek, přítahy na lavičce, prolézání strachovým tunelem, lezení po provazovém žebříku, hod míčem...) / řízené honičky
POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, hry na školní zahradě