PROJEKT PODZIM č. 3

8.10. - 19. 10. 2018
TÉMA: Dědek řepu zasadil, u pole se posadil - dozrávání ovoce, zeleniny, sklizeň, vnímání všemi smysly

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Zvládnout sebeobsluhu, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,
o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Děti si uvědomují, že se v tomto období sklízí úroda z polí a zahrad. Dny se krátí, stíny se dlouží, rána jsou chladná a objevují se mlhy. Poznávání všemi smysly.
 

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH:
Zážitky z návštěvy hodů - děti si postupně sdělují, co zajímavého prožili na hodech, co dobrého jedli/pili a jak se v obci oslavovalo

Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme pravidla

Poznávání ovoce a zeleniny - za pomocí demonstračních obrázků rozeznat druh ovoce/zeleniny, jejich název, místo růstu a roční období, ve kterém dozrávají. Popsat barvu, chuť, tvar. Ochutnávka zeleniny a ovoce – poznej hmatem, čichem, zrakem, podle chuti – pečení brambor (zapojení všech smyslů).
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Koulelo se koulelo, Měla babka čtyři jabka, Pod naším okýnkem, Šel zahradník do zahrady, Muzikoterapie – Pohádka O malé hvězdě

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Dobré ráno, dobrý den… / Kutálí se ze dvora… / Byla jedna babka… / U našeho lesíka…

vytleskávání slabik, tvoření zdrobnělin
O veliké řepě - dramatizace

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:

Ježci z přírodnin - vytváření ježečků z brambory, šípků a bobulí / Ovocný koš – omalovánka / Zelenina – využití temper a barevného papíru


PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: určování počtu pomocí kolíčků, sestavování puzzlí, prostorová orientace

 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování jablíček, červíků - nácvik válení, koulení modelíny, uvolňovací a grafické cviky - spirála, jablíčko, kinetický písek

DIDAKTICKÁ HRA:
Ovoce a zelenina -  Děti mají roztřídit ovoce a zeleninu do připravených obručí

Popletená učitelka - učitelka ukáže obrázek ovoce nebo zeleniny a obrázek popíše (například – na obrázku vidím modrou mrkev) – pokud je to špatně, děti tlesknou.

Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc říjen


SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. Dodržovat pravidla hry, jednat spravedlivě, hrát fair, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky / skupinové hry / koulení míčků (jablíčka), posíláme míček kamarádovi, lezení s předmětem na zádech (ježek), trhání jablíček, tahání řepy, kopání brambor, …

Pohybové hry: Ovocný koš, Sbírání jablíček v sadu
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - Děti poznávají, jak se příroda na podzim mění. Při vycházkách pozorují krajinu, hledají rozdíly v krajině podle ročních období.

 

EXPERIMENTY: využití přírodnin při tvoření ježka (brambory, šípky, bobule) /

zkoumání jablka - slupka, jadérka, jádřinec, dužina - zabarvení na vzduchu, plave slupka? osychání

rezonance vody v Tibetské misce

                                    
POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti,
na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky
pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.
 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, Pexeso, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT PODZIM č. 2 

24. 9. - 5. 10. 2018
TÉMA: Čí só hode? Naše!! (tradice v obci)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí (roční období) / návrat k tradicím – Hody v Nových Bránicích
 

KOMUNITNÍ KRUH:
Zážitky z víkendu - děti si postupně sdělují, co zajímavého prožili o víkendu
Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme pravidla
Moje povinnosti - při příchodu do školky se přivítat s paní učitelkou i kamarády, nachystat si svůj hrneček, pověsit ručník, uklízet si po sobě hračky apod.
Příprava na hody - co jsou to hody, stavění máje, tradiční jídlo a pití, kdo je Stárek, Stárka, Chasa, jak se v nových Bránicích slaví / vlastní hody v MŠ (vytvoříme si Májku, zatančíme, napečeme)
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Koulelo se koulelo, Měla babka čtyři jabka, To je zlaté posvícení, Jedna dvě, Honza jde, Pekla vdolky, Čížečku, čížečku, Eliška nebyla pyšná

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Dobré ráno, dobrý den... / Posvícení / Pohádka O Koblížkovi / dechová cvičení

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
Zavařovací sklenice s ovocem -
obkreslení sklenice podle šablony, vystřihování, otisk jablka, lepení
Posvícenské koláče - modelování koláčů na hody z plastelíny

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI:

Předškoláci - pracovní listy – množství

Mladší děti – opakování dnů v týdnu – počítání do 7

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: uvolňovací cviky (kroužení zápěstím, ramenem, loktem), hry s prsty (To je máma, to je táta...) mačkání (papíru, míčků), trhání a lepení papíru, držení tužky (tvorba špetkového úchopu, správné držení), nácvik psaní - pracovní listy pro předškoláky, modelování z plastelíny, práce s těstem (pečení koláčů)

DIDAKTICKÁ HRA:
Poznej písničku -  Děti poznávají písničku jen podle melodie.
Dívej se a hledej - „Dívám se a vidím něco červeného (kulatého, dřevěného…)“ Dítě se snaží co nejrychleji najít nějaký předmět v místnosti, na který se označení hodí. Obměna: Kombinace více vlastností (červeného a kulatého, hranatého a červeného…)
 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Osvojování hygienických návyků, způsobu chování při jídle, zdravení, respektování příkazů od dospělých, poděkování i prosba. Dlouhodobý a náročný proces socializace je zapotřebí k tomu, aby dítě pochopilo, že je potřeba se naučit sebeovládat, respektovat názory a potřeby druhých, řešit konflikty.

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky, překážková dráha, skupinové hry
Pohybové hry : Kompot, Barevné ovoce, Koláče, Májka
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami
(Ty a já, Kutálí se ze dvora, Ať nám bříško nepláče,...)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - Děti rozlišují odstíny barev, tvary, slyší zvuky, cítí vůně. Některé přírodniny si mohou osahat. Děti si uvědomují, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před Sluncem. Voda chladí, rosa je mokrá a na Slunci se třpytí.

 

EXPERIMENTY: využití přírodnin (brambory, jablka při práci s barvou)

 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti, na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Nabídka činností je tvořena a přizpůsobena dle věku, individuálních schopností a zvláštností dětí.

 

 

PROJEKT PODZIM č. 1

3. 9. - 21. 9. 2018
TÉMA: KLUCI, HOLKY CHODÍ DO ŠKOLKY (adaptace)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
Orientovat se v novém prostředí - bezpečnost / odloučit se na určitou dobu od svých blízkých, být aktivní bez jejich opory / adaptace na pobyt v MŠ, začlenění do kolektivu / vnímat režim dne a svoje povinnosti, orientovat se v prostoru MŠ

 

KOMUNITNÍ KRUH:
Vítáme se po prázdninách - přivítání se po prázdninách, kdo všechno přišel do školky, zopakování a domluvení si pravidel soužití, seznámení se s novinkami
a prostorami v MŠ / seznamujeme se s paní učitelkou a novými kamarády
Letní vzpomínání - volné vyprávění na téma, co jsem zažil o prázdninách - rozvoj slovní zásoby a komunikace
Poznej svoji značku - hry na zapamatování si své značky a místa na sezení
Moje povinnosti - při příchodu do školky se přivítat s paní učitelkou i kamarády, nachystat si svůj hrneček, pověsit ručník, uklízet si po sobě hračky apod.
Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme a vysvětlujeme pravidla
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Pec nám spadla..., Skákal pes..., Travička zelená..., Prší, prší..., Had leze z díry... (využití při povídání si o prostorách školky, pravidlech), Tluče bubeníček…
 

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Kamarád, to je ten, koho mám rád... / Velká novina... (báseň s pohybem) / Když se já vytáhnu (báseň s pohybem) / Moty, moty... / Dobré ráno... / gymnastika mluvidel (pohádka o jazýčkovi) / zvuky zvířat

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: vybarvení-vyzdobení vlastní složky, do které si děti ukládají své výtvory / Naše školka (kooperace dětí, otisk ruky) / modelování z plastelíny
 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: prstové cvičení Všechny moje prsty, grofomotirická cvičení, správný úchop tužky, uvolnění celé ruky a zápěstí, pracovní listy pro předškoláky, modelování s plastelínou, práce s kinetickým pískem
 

DIDAKTICKÁ HRA:
Přiletěl vrabeček – motivace dětí příběhem o vrabečkovi, který přiletěl, sedl si na okenní parapet a koukal do školky...spolu s dětmi vymýšlíme, co všechno ve školce mohl vidět  - popis prostředí, předmětů, rozvoj slovní zásoby
 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Utváříme pozitivní vztah mezi dětmi a mezi dospělými, děti mezi sebou. Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy narozenin (podání ruky, popřejeme kamarádovi.)

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): překážkové dráhy, cvičení na sportovišti
Pohybové hry : Sochy, Zajíček, hry s míčem, Židličkovaná
Zdravotně pohybové chvilky (protahujeme celé tělo) s pohybovými básničkami, písničkami
(Když se já vytáhnu..., Malý brouček..., Kolo, kolo mlýnský.., nápodoba pohybu zvířátek.)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: pozorování živé přírody v okolí MŠ a na školní zahradě (pozorování hmyzu)

 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti, na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Nabídka je tvořena a přizpůsobena dle věku, individuálních schopností a zvláštností dětí.