PROJEKT ZIMA Č. 7                                                                                 

4. 2. – 15. 2. 2019
TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Masopust - z pohádky do pohádky

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / vyjádřit svoje myšlenky / záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji / rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti / seznámení s klasickými pohádkami, budování vztahu k ústní slovesnosti, literatuře i divadlu


KOMUNITNÍ KRUH:
Z
ážitky z víkendu - děti si sdělují, co zajímavého prožili o víkendu
Masopustní průvod- povídáme si o tom, co nás čeká, průvod v maskách
Z pohádky do pohádky - seznamování s klasickými pohádkami: Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Zvířátka a loupežníci, Koblížek
Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa - program primární prevence zdraví

ZPĚV A RYTMIZACE:
Červená karkulka... / Vlk... / Perníková chaloupka / Koblížkova písnička

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Básničky: Perníková chaloupka, Masopust
Zvuky zvířat: Vlk dělá vrrr...
Dramatizace: pohádky v loutkovém divadle, reprodukce dětmi

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: společné práce dětí (malba, kresba, stříhání, lepení)
→ výstup z pohádek Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Zvířátka a loupežníci, Koblížek / masopustní masky – kresba suchým pastelem

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: geometrické tvary, hry s kostkou, pojmy úzký x široký

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování s kinetickým pískem / grafomotorické dřevěné desky / stříhání, lepení / vyšívání pro nejmenší / pracovní listy

DIDAKTICKÁ HRA:
Na pravdu a lež -
děti se položí na zem, mohou i zavřít oči, učitelka vypráví vlastními slovy pohádku a pokud děti uslyší lež, probudí se
Pohádkové hádanky - Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc únor

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST:
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se).

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika):
cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky / skupinové hry / tanečky / překážková dráha (prolézání strachovým tunelem, cvikna lavičce, poskoky, lezení po provazovém žebříku)
Pohybové hry: Na vlka a karkulky / Utíkej Karkulko / Ježibaba / ...
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - pozorujeme změny počasí. Sněhové hrátky.

EXPERIMENTY: Olej ve vodě – seznámení s pojmem hustota – Do sklenice nalijeme olej. na olej pak ještě vodu. Pozorujeme, co se stane, až se všechno ustálí.


POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě.

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 
 

PROJEKT ZIMA Č. 6                                                                   

21. 1. - 1. 2. 2019
TÉMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Čistím zoubky, řízy řízy - správné oblékání, vitamíny, péče o zdraví


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem a úrazům / Vědět, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví / Znát základní hygienické návyky /  Správně se umět oblékat v zimním období / Pojmenovat části lidského těla / Koordinovat své pohyby, zvládat jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou )


NABÍDKA ČINNOSTÍ:

KOMUNITNÍ KRUH: povídáme si o zdravém životním stylu, zdravých a nezdravých potravinách / správné oblékání v zimním období / popisujeme části těla / čištění zoubků / vitamíny pro děti / Kostkáček – Naše tělo, Bacily se nemyly

 

ZPĚV A RYTMIZACE:  Doktora se nebojíme / Hlava, ramena, kolena...


RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Čistím zoubky řízy, řízy / Polámal se mraveneček / Pusinka / To jsou ruce, to jsou dlaně / Hýbni kostrou / Vitamíny / Dramatizace pohádek: Dlouhý, široký a bystrozraký / Polámal se mraveneček
 
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
koláž obrázků se zdravými a nezdravými potravinami / obkreslování těla dětí / orgány v lidském těle / čepice a rukavice - práce s klovatinou a barevnou tuší /

 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: pracovní listy - grafomotorická cvičení / stříhání / lepení / skládání kostek / hry s plastelínou a kinetickým pískem / obtiskování razítek / práce se stavebnicemi

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: pracovní listy pro předškoláky / počítání zoubků, končetin / určování pořadí obrázků, předmětů, hraček / pojmy vyšší - nižší, delší – kratší / Educo hry

 

DIDAKTICKÁ HRA: Chci být zdravý, vitální, nemít zkažené zoubky. Půjdu do obchodu a nakoupím si potraviny. Které to budou a proč? / Vaříme zdravou polévku – Z čeho? / Educo hry / Interaktivní tabule - výukový program Barevné kamínky - měsíc leden

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: – navazování a rozvoj vztahů, posilování vztahů k druhému (rodina, MŠ, vrstevníci), vytváření postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, bránění se projevům násilí ostatních


POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI:  překážková dráha / hry na sportovišti / píseň s pohybem Hlava, ramena, kolena,... / Jóga pro děti
Pohybové hry: Bacil, Dotkni se zády? země, Molekuly… / Básničky s pohybem: Hopky, hopky…, Hýbni kostrou…

 

EXPERIMENTY: Mrznutí vody - Do sklenice nalijeme vodu a položíme ji na parapet za okno. Druhý den pozorujeme, co se s vodou stalo. Vysvětlení kapalného a pevného skupenství.

 

POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / všímání si změn počasí / pozorování jinovatkou pokrytých věcí / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 
 

 
 

PROJEKT ZIMA č. 5

14. 1. - 18. 1. 2019

TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Hurá na kopec – zimní radovánky, zimní sporty

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit / vést rozhovor (naslouchat druhým,
vyčkat až druhý dokončí myšlenku) / vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci / orientovat se při hře v prostoru


NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH

Jaké známe zimní sporty / umíme nějaké zimní sporty / ochranné prvky a oblečení při zimních sportech / pohádka Zvířátka a zimní radovánky
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Sněží, sněží…, Postavil jsem sněhuláka…


RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Jazykové hříčky: Když je nám zima, děláme: brrrrrr!
Báseň: Sněhulák, Tři bílé koule na sobě

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: omalovánky k tématu / sněhulák (kresba podle říkanky, bílou voskovkou na modrý papír) / brusle (voskovka a vodové barvy)


JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: pracovní listy - grafomotorická cvičení / správný úchop tužky / skládání kostek / oblékání panenek / práce s nářadím / prstové cvičení Bliky. Bliky, blikáme… / básnička s kreslením Sněhulák

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: pracovní listy pro předškoláky / počítání dnů v týdnu, ročních období, měsíců / pojem koule, kulatý


DIDAKTICKÁ HRA:
Chodím, hledám, co mám znát – pojem koule, kulatý (hledáme ve třídě předměty, které jsou kulaté) / hádanky / nápodoba pohybů (zimní sporty) / stolní hry
interaktivní tabule – program barevné kamínky, měsíc leden

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST:

– navazování a rozvoj vztahů, posilování vztahů k druhému (rodina, MŠ, vrstevníci), vytváření postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, bránění se projevům násilí ostatních. Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy narozenin (podání ruky, popřejeme kamarádovi.)

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI:
přítahy na lavičce/ cvičíme na sportovišti v MŠ (lezení po žebříku, provazovém žebříku)
zimní olympiáda: souteže družstev - koulovaná (koule z papíru), slalom na lyžích (klouzání v papírových krabičkách na koberci), hod koulí do terče...
pohybové hry: Na Mrazíka, Sněhová královna

POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / všímání si změn počasí / hry ve sněhu na školní zahradě / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ
 

EXPERIMENTY: Co se stane když, vymalujeme papírovou brusli voskovkami a následně přetřeme vodovými barvami?

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 
 

PROJEKT ZIMA č. 4

7. 1. - 11. 1. 2019

TÉMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Zima, zima zimička, péče o zvířátka

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: poznávat život v zimě některých volně žijících zvířat a některých ptáků / vědět, co zvířátka v zimě potřebují, aby se jim žilo lépe / vnímat přírodu všemi smysly – rozlišovat zvuky přírodní a průmyslové / poznávat zvířata podle stop ve sněhu / prohlížet různé obrázkové knihy (práce s obrázky, typické znaky zvířat)

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH: povídáme si o začátku nového roku, změnách počasí / rozlišujeme zvířata podle toho, zda spí nebo nespí zimním spánkem, kteří ptáci u nás přezimují / jak se staráme o zvířátka v zimě - co které zvíře jí, jaký má úkryt, ukázka stop

 

ZPĚV A RYTMIZACE:  Bude zima, bude mráz / Sněží, sněží / Vrabec / Zajíček


RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Medvěd / Ježek v zimě / Zima
 
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
omalovánky lesních zvířat / malování zvířecích domečků - volná kresba / Ptáček v krmítku - otisk ruky, stříhání, lepení / výroba krmítek pro ptáky z ruliček toaletního papíru

 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: pracovní listy - grafomotorická cvičení / stříhání / lepení / malování prstovými barvami / skládání kostek / oblékání panenek / práce s nářadím

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: prostorová orientace - určování pojmů vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod,.../ pracovní listy pro předškoláky / počítání dnů v týdnu, ročních období, měsíců

 

DIDAKTICKÁ HRA: Kde zvířátka bydlí a jak vypadá otisk jejich stopy? Děti nejprve zvířata správně pojmenují - rozdělení na veverky, ptáčky, srnky a divoká prasata / Rozklad slova na slabiky - vytleskávání / Děti spočítají kolik slabik má slovo. Vzpomenete si na slovo, které bylo nejdelší (nejkratší)? Kolik mělo slabik? Jméno kterého zvířete začíná na písmeno...? Na jaké písmeno začíná slovo veverka atd.

Učitelka rozloží obrázky stop po zemi. Do čtyř míst děti postaví domečky - úkryty typické pro daná zvířata.  Děti mají za úkol obrázky stop správně roztřídit. Po splnění úkolu děti kontrolují, zda byly stopy  roztříděny správně, pokud najdou chybu, vysvětlí, proč stopa patří jinam, než byla umístěna. 

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST:

navazování a rozvoj vztahů, posilování vztahů k druhému (rodina, MŠ, vrstevníci), vytváření postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, bránění se projevům násilí ostatních


POHYBOVÉ HRA A ČINNOSTI:  Ptáčci / Zima / Vrabec / Myslivec / překážková dráha pro zvířátka v lese

 

EXPERIMENTY: Tání sněhu - Do sklenice dáme kus sněhu, položíme na topení v prostorách MŠ a společně s dětmi pozorujeme, co se bude dít. Vysvětlení působení tepla a pevného a kapalného skupenství.

 

POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / všímání si změn počasí  / pozorování ptáků, kteří u nás přezimují / hledání a rozpoznávání zvířecích stop ve sněhu / zimní EKO vycházka s nadílkou pro zvířátka / hry ve sněhu na školní zahradě / stavění sněhuláků a koulování se / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 
 

PROJEKT ZIMA č. 3

31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

TEMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: My tři králové jdeme k vám

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) / porozumět slyšenému, chápat prostorové představy, elementární časové pojmy (pověst o třech králích...)

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

KOMUNITNÍ KRUH
Povídáme si o tom, jak jsme prožili Vánoce, co jsme dostali od Ježíška a jak jsme se měli o prázdninách.
Povídáme si o tradici tříkrálové koledy, pohádka Jak to bylo na tři krále (Chaloupka na vršku)

ZPĚV A RYTMIZACE:  My tři králové jdeme k vám...

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: omalovánka Tři králové, skládání korálek, práce s modelovací hmotou

DIDAKTICKÉ HRY: kam se schovala koruna

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: omalovánka, držení tužky, konstruktivní stavebnice

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI: cvičíme na sportovišti v MŠ, skupinové hry, Na sochy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic. Děti poznávají, jak se příroda mění. Sledujeme přírodní jevy – mrzne a padá sníh.


POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, reagovat na změnu počasí vhodným oblečením, vycházky po NB, sněhové hrátky.

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou  k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.


SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v herních koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT ZIMA č. 2

10. 12. – 21. 12. 2018
T
ÉMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: prožívat radost ze zvládnutého a poznaného / těšit se z hezkých a příjemných zážitků o Vánocích a adventu, kulturních zážitků / zapamatovat si jednoduché texty / vyjadřovat smysluplně myšlenky, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, komunikovat s dětmi i dospělými / v rozsahu dětského vnímání přijímat kulturní tradice

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH:

Zážitky z víkendu - děti si sdělují, co zajímavého prožily o víkendu
Počasí - povídáme si o tom, jak se mění příroda a počasí
Vánoce - na co se těšíme / vánoční symboly a tradice - názorná ukázka při pouštění lodiček, krájení jablíček.../ Jak by měl vypadat vánoční stromeček - představivost a fantazie dětí a její vyjádření / přípravy doma (i my ve školce např. pečeme perníčky) / Vánoce v MŠ
Katonas - těšíme se na vystoupení kouzelníka, kulturní zážitek Chaloupka na vršku

 

ZPĚV A RYTMIZACE: Vánoční koledy např.: Půjdem spolu do Betléma..., Na Vánoce, dlouhý noce..., Rychle bratři..., Štědrej večer nastal...

 

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Básničky: Andílek..., Těšíme se na Vánoce..., Chumelí se, chumelí..., Vánoční stromeček...
Dechová cvičení, jazykolamy – Kapr , říkadla, hry s hlasem, hádanky

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: výzdoba třídy, tvoření výrobků na vánoční jarmark, omalovánky k tématu

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: číselná řada 1-6, kostka, společenské hry s kostkou
 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování s plastelínou a kinetickým pískem (tvoříme vánoční cukroví) / vyšívání pro nejmenší / skládání kostek / dřevěné motorické desky / pracovní listy / prstová cvičení

 

DIDAKTICKÁ HRA: Educo - dějová posloupnost; Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc prosinec

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy Vánoc – prožívat s kamarády, podělit se, popřát si krásné Vánoce.

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika):
Kudy chodí Ježíšek?  - překážková dráha / motivační rozcvičky např. Jak asi roste stromeček / cvičení na sportovišti, volná taneční improvizace
Pohybové hry: honičky / skupinové hry
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - pozorujeme adventní výzdobu na vesnici. Děti poznávají, jak se příroda mění, sledujeme přírodní jevy (sněžení, námraza, déšť?...).

 

EXPERIMENTY: Co plavena vodě a co se potopí - pouštění lodiček
 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, reagovat na změnu počasí vhodným oblečením, vycházky po NB, pozorování vánoční výzdoby na vesnici.

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou  k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 
SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v herních koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků
 
činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT ZIMA č. 1 

3. 12. - 7. 12. 2018
TÉMATICKÝ CELEK: Od sněhuláků ke sněženkám
PODTÉMA: Mik, mik, Mikuláš, přišel s čertem na koláč


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / rozvíjet své kulturní a estetické dovednosti – slovesné, výtvarné, kulturní / v rozsahu dětského vnímání přijímat kulturní tradice / samostatně se rozhodovat o svých činnostech a vyjádřit svůj názor

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH
: povídáme si o začátku Adventu / kdo je to Mikuláš a proč se na jeho svátek rozdávají balíčky s dárky a sladkostmi / charakteristický popis Mikuláše, čerta a anděla / nacvičování pásma básní a písní na Vánoční besídku

 

ZPĚV A RYTMIZACE: nácvik pásma písní na Vánoční besídku / Mik, miku Mikuláš / Písnička pro čerta

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA: nácvik básní na Vánoční besídku / Čerte, čerte, čertíku / Kdo to klepe
 
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
omalovánka čerta, Mikuláše a anděla / čertíci a jejich řetězy z proužků tvrdého papíru (stříhání, lepení) / výroba dekorací a ozdob na Vánoční jarmark

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: kruhová linie - čert / trhání a skládání papíru / navlékání korálků /vyšívání pro nejmenší / dotyky prstů

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: rozlišování geometrických tvarů / určování pojmů vpředu, vzadu, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod,...

 

DIDAKTICKÁ HRA: Mikuláš má svou chytrou knihu a v ní napsáno...(co všechno tam může být napsáno, rozlišování dobra a zla,...)

Interakticní tabule - výukový program Barevné kamínky - měsíc Prosinec

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: navazování a rozvoj vztahů, posilování vztahů k druhému (rodina, MŠ, vrstevníci), vytváření postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, bránění se projevům násilí ostatních


POHYBOVÉ HRA A ČINNOSTI:  Mikuláš, čert a anděl / Čertí řetěz / Čertí honička / Čertí taneček / báseň s pohybem Andělské čarování

 

EXPERIMENTY: Magnety - Rozdáme dětem magnety a necháme je samy rozpoznat, které předměty lze přitáhnout a které ne. Jeden magnet dáme pod sedadlo židle a druhý položíme na něj. Pohybujeme spodním magnetem a pozorujeme pohyb horního. Když si děti samy vyzkoušejí přitažlivou sílu magnetů, necháme je experimentovat i s odpudivou silou shodných pólů.

 

POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích / pozorování zimní výzdoby / všímání si změn počasí / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT PODZIM č. 6 

19. 11. - 30. 11. 2018
TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Zajíčkova chaloupka (zvířátka se chystají na zimu)


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / záměrně se soustředit na činnost
a dokončit ji / rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti / vnímat proměny přírody a její rozmanitost / zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH: povídáme si o zvířátkách, jak se chystají na zimu / stopy zvířátek / stíny zvířátek / úkryty a potrava / zimní spánek / rozlišování lesní zvěře / změny počasí (ranní mrazíky) / skupenství vody / jak se oblékáme, když je chladno / nacvičujeme pásmo básní a písní k rozsvěcení vánočního stromu…


ZPĚV A RYTMIZACE: nácvik pásma písní k rozsvěcení vánočního stromu / Běží liška k Táboru / Sedí liška pod dubem / Veverka, čiperka / doprovod a rytmizace pomocí Orffových nástrojů

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA: nácvik básní k rozsvěcení vánočního stromu / báseň s pohybem Medvěd /
dramatizace: Boudo, budko, kdo v tobě přebývá / Vlk a kůzlátka
 
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
omalovánka lišky / výroba lišky z tvrdého papíru - práce s papírem (ohýbání), malování temperou, stříhání, lepení / společné vyrábění dekorací na vánoční jarmark
 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: zajíc (jednotažka) / ježek (obtahování bodlinek) / přesouvání kaštanů a žaludů malou lžičkou / modelování zvířátek z plastelíny / vytváření zvířátek z kinetického písku za pomocí formiček
 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: Počítání se zvířátky - přiřazování puntíků dle počtu zvířátek na obrázku / využití magnetických tabulek - obtahování čísel prstem, získávání grafické podoby čísel

 

DIDAKTICKÁ HRA: hádanky s lesní tématikou / Pexeso a puzzle - lesní zvířátka

Interaktivní tabule - výukový program Barevné kamínky - měsíc Listopad

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: navazování a rozvoj vztahů, posilování vztahů k druhému (rodina, MŠ, vrstevníci), vytváření postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost), uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, bránění se projevům násilí ostatních


POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI:  Žabky (procvičujeme poskoky) / tančíme Zajíček v své jamce / pohybové říkanky 2 veverky, Vlaštovička, Medvěd / cvičíme na sportovišti v MŠ / relaxační a dechová cvičení

EXPERIMENTY: Proč se šiška ve vodě zavírá? Jednu šišku namočíme do sklenice s vodou, druhou necháme na suchu. Pozorujeme, co se s šiškami děje. Porovnáváme rozdíly. Pozorujeme semínka uvnitř šišek.

 

POBYT VENKU: vycházky po Nových Bránicích, pozorujeme změny počasí a stopujeme zvířátka / v případě nepříznivého počasí náhradní činnost v MŠ

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT PODZIM č.                                                             

5. 11. – 16. 11. 2018

TÉMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště
PODTÉMA: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad (příprava přírody na zimu)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů /sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod. / porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj / záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost / vnímat proměny přírody a její rozmanitost /
 

KOMUNITNÍ KRUH:
Z
ážitky z víkendu - děti si sdělují, co zajímavého prožily o víkendu
Počasí - povídáme si o tom, jak se mění příroda a počasí, seznámení s pojmy /Slunce, liják, vítr, déšť, vichřice, mlha/

Podzim -  co mám na podzimu rád/ráda
Co si obléknu? - správný postup oblékání, učíme se obléknout přiměřeně počasí

Barvy podzimu - proč se na podzim barva listů mění a proč listnaté stromy opadávají
Sv. Martin – význam, kdo je to? / zpíváme a pečeme
 

ZPĚV A RYTMIZACE:
Vyletěl si pyšný drak / Prší, prší / Jede Martin na koníčku / Nácvik pásma na Rozsvěcování vánočního stromu

 

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Básničky: Foukej, foukej větříčku /  Listopad / Ťuká, ťuká deštík / Dešťové kapičky dostaly nožičky
Dechové cvičení: zvuky větru a meluzíny /Fííííí, fúúúú/
Jazykolamy, říkadla, hry s hlasem, hádanky

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
Stonožka z listů (sbíráme a navlékáme), Barevné listí (stříháme, vybarvujeme a lepíme), tvorba s tématikou sv. Martina / Arteterapie v MŠ
 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: vztahy mezi předměty v prostoru / co je před, nad, vedle, za, pod,... / vzdálenost mezi předměty / pojmy (nahoře, dole, méně, více, přidej, uber,...)

 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování s plastelínou a kinetickým pískem / vyšívání pro nejmenší / skládání kostek / třídění tvarů / pracovní listy
 

DIDAKTICKÁ HRA:
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak - co všechno může z výšky vidět, jak se cítí (popis pocitů a pojmenování okolních předmětů, obrazů)
Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc listopad

 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST:
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.
Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy narozenin (podání ruky, popřejeme kamarádovi.)

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika):
cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky / skupinové hry /
Pohybové hry: Vítr / Na barevné deštníky / Tiše, tiše, ježek spí / Pohybové hry s padákem
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - pozorujeme podzimní výzdobu na vesnici. Děti poznávají, jak se příroda na podzim mění. Posloucháme zvuky kolem nás.

 

EXPERIMENTY:
Pokusy s vodou – Voda jako lupa, co plave a co ne,co se ve vodě rozpustí, propustnost materiálů, duha – lentilky.

Teplota - Porovnání vnitřní teploty a teploty venku na teploměru. Označíme si teplotu uvnitř a teplotu venku. Kde je tepleji a proč?

 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti, na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou  k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

 

PROJEKT PODZIM č. 4

22. 10. – 2. 11. 2018

TEMATICKÝ CELEK: Podzime, podzime, zase nosíš deště

PODTÉMA: Strašidýlka máme rádi

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: zapamatování si krátkých textů / vyjádřit svoje myšlenky / záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji / rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti / vnímat proměny přírody a její rozmanitost / ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku...

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH:
Zážitky z víkendu - děti si sdělují, co zajímavého prožily o víkendu
Strašidelná cesta - povídáme si o tom, co nás čeká – Strašidelná cesta
Halloween, Dušičky - význam
Strašidýlka -  Čeho se bojím?... / Jak si představuji strašidlo?...
Emoce -  Z čeho jsme smutní / veselí? ... / Čeho se bojíme?...

ZPĚV A RYTMIZACE:
Strašidýlko Emílek... / Máme doma obludu...

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Básničky: Čáry, máry... / Strašidlo... / Já jsem malý pavouček...
Dechové cvičení: nafoukneme tváře a prsty „propíchneme balónek“
Tvoření zdrobnělin: využití obrázků velké strašidlo x malé strašidýlko….

Strašidelné zvuky: BUBUBU, BEBEBE, BOBOBO...

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
výroba Strašidýlka (stříháme, lepíme) / podzimní výzdoba MŠ / dlabeme dýně (rozvoj tvořivosti a fantazie) / modelujeme z plastelíny / omalovánky k tématu / papírová dýně / netopýři a obrázky se strašidelnou tématikou (technika tupování)

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování s plastelínou a kinetickým pískem / grafomotorické dřevěné desky / uvolňovací a grafické cviky - jednotažky / prstové cvičení - Já jsem malý pavouček... / pracovní listy

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: geometrické tvary, číselná řada 1-6, porovnávání (velké x malé)
 
DIDAKTICKÁ HRA:
„Bylo jedno strašidýlko, co na okénku sedělo, povězte mi rychle, děti, co tam všechno viděl“ - procvičení orientace v prostoru a pojmenování předmětů
Poslech tajemných zvuků z CD: určování komu - čemu patří
Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc říjen

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST:
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.
Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy narozenin (podání ruky, popřejeme kamarádovi.)

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika):
cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky / skupinové hry / tanečky / strašidená překážková dráha (prolézání strachovým tunelem, cviky na lavičce, poskoky, lezení po provazovém žebříku)
Pohybové hry: Chodí bubák okolo, nedívej se na něho / Strašidla, hýbejte se / Strašidelná věž
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - pozorujeme podzimní výzdobu na vesnici. Děti poznávají, jak se příroda na podzim mění. Posloucháme zvuky kolem nás.

EXPERIMENTY:
Tajemný obrázek - potřeby: bílý papír, bílá voskovka, štětec, vodovka / Poslech tajemných zvuků

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti,
na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky
pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, volná kresba, společenské hry, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.


 

 

PROJEKT PODZIM č. 3

8.10. - 19. 10. 2018
TÉMA: Dědek řepu zasadil, u pole se posadil - dozrávání ovoce, zeleniny, sklizeň, vnímání všemi smysly

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Zvládnout sebeobsluhu, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,
o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Děti si uvědomují, že se v tomto období sklízí úroda z polí a zahrad. Dny se krátí, stíny se dlouží, rána jsou chladná a objevují se mlhy. Poznávání všemi smysly.
 

NABÍDKA ČINNOSTÍ:
KOMUNITNÍ KRUH:
Zážitky z návštěvy hodů - děti si postupně sdělují, co zajímavého prožili na hodech, co dobrého jedli/pili a jak se v obci oslavovalo

Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme pravidla

Poznávání ovoce a zeleniny - za pomocí demonstračních obrázků rozeznat druh ovoce/zeleniny, jejich název, místo růstu a roční období, ve kterém dozrávají. Popsat barvu, chuť, tvar. Ochutnávka zeleniny a ovoce – poznej hmatem, čichem, zrakem, podle chuti – pečení brambor (zapojení všech smyslů).
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Koulelo se koulelo, Měla babka čtyři jabka, Pod naším okýnkem, Šel zahradník do zahrady, Muzikoterapie – Pohádka O malé hvězdě

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Dobré ráno, dobrý den… / Kutálí se ze dvora… / Byla jedna babka… / U našeho lesíka…

vytleskávání slabik, tvoření zdrobnělin
O veliké řepě - dramatizace

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:

Ježci z přírodnin - vytváření ježečků z brambory, šípků a bobulí / Ovocný koš – omalovánka / Zelenina – využití temper a barevného papíru


PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI: určování počtu pomocí kolíčků, sestavování puzzlí, prostorová orientace

 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: modelování jablíček, červíků - nácvik válení, koulení modelíny, uvolňovací a grafické cviky - spirála, jablíčko, kinetický písek

DIDAKTICKÁ HRA:
Ovoce a zelenina -  Děti mají roztřídit ovoce a zeleninu do připravených obručí

Popletená učitelka - učitelka ukáže obrázek ovoce nebo zeleniny a obrázek popíše (například – na obrázku vidím modrou mrkev) – pokud je to špatně, děti tlesknou.

Interaktivní tabule – výukový program Barevné kamínky – měsíc říjen


SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. Dodržovat pravidla hry, jednat spravedlivě, hrát fair, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky / skupinové hry / koulení míčků (jablíčka), posíláme míček kamarádovi, lezení s předmětem na zádech (ježek), trhání jablíček, tahání řepy, kopání brambor, …

Pohybové hry: Ovocný koš, Sbírání jablíček v sadu
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - Děti poznávají, jak se příroda na podzim mění. Při vycházkách pozorují krajinu, hledají rozdíly v krajině podle ročních období.

 

EXPERIMENTY: využití přírodnin při tvoření ježka (brambory, šípky, bobule) /

zkoumání jablka - slupka, jadérka, jádřinec, dužina - zabarvení na vzduchu, plave slupka? osychání

rezonance vody v Tibetské misce

                                    
POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti,
na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky
pro námětové hry. Vzdělávací nabídka je pouze orientační, je tvořena a přizpůsobena věku, individuálním schopnostem a zvláštnostem dětí.
 

SPONTÁNNÍ ČINNOSTI: V herně na koberci, námětové hry v hracích koutcích, stavebnice Lego, magnetické stavebnice, konstruktivní stavebnice, u stolečků činnosti didaktického zaměření, Pexeso, omalovánky, zábavné učení, vzdělávací karty Logico a další.

 

 

PROJEKT PODZIM č. 2 

24. 9. - 5. 10. 2018
TÉMA: Čí só hode? Naše!! (tradice v obci)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí (roční období) / návrat k tradicím – Hody v Nových Bránicích
 

KOMUNITNÍ KRUH:
Zážitky z víkendu - děti si postupně sdělují, co zajímavého prožili o víkendu
Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme pravidla
Moje povinnosti - při příchodu do školky se přivítat s paní učitelkou i kamarády, nachystat si svůj hrneček, pověsit ručník, uklízet si po sobě hračky apod.
Příprava na hody - co jsou to hody, stavění máje, tradiční jídlo a pití, kdo je Stárek, Stárka, Chasa, jak se v nových Bránicích slaví / vlastní hody v MŠ (vytvoříme si Májku, zatančíme, napečeme)
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Koulelo se koulelo, Měla babka čtyři jabka, To je zlaté posvícení, Jedna dvě, Honza jde, Pekla vdolky, Čížečku, čížečku, Eliška nebyla pyšná

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Dobré ráno, dobrý den... / Posvícení / Pohádka O Koblížkovi / dechová cvičení

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
Zavařovací sklenice s ovocem -
obkreslení sklenice podle šablony, vystřihování, otisk jablka, lepení
Posvícenské koláče - modelování koláčů na hody z plastelíny

 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY A DOVEDNOSTI:

Předškoláci - pracovní listy – množství

Mladší děti – opakování dnů v týdnu – počítání do 7

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: uvolňovací cviky (kroužení zápěstím, ramenem, loktem), hry s prsty (To je máma, to je táta...) mačkání (papíru, míčků), trhání a lepení papíru, držení tužky (tvorba špetkového úchopu, správné držení), nácvik psaní - pracovní listy pro předškoláky, modelování z plastelíny, práce s těstem (pečení koláčů)

DIDAKTICKÁ HRA:
Poznej písničku -  Děti poznávají písničku jen podle melodie.
Dívej se a hledej - „Dívám se a vidím něco červeného (kulatého, dřevěného…)“ Dítě se snaží co nejrychleji najít nějaký předmět v místnosti, na který se označení hodí. Obměna: Kombinace více vlastností (červeného a kulatého, hranatého a červeného…)
 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Osvojování hygienických návyků, způsobu chování při jídle, zdravení, respektování příkazů od dospělých, poděkování i prosba. Dlouhodobý a náročný proces socializace je zapotřebí k tomu, aby dítě pochopilo, že je potřeba se naučit sebeovládat, respektovat názory a potřeby druhých, řešit konflikty.

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): cvičení na sportovišti, rozcvička, honičky, překážková dráha, skupinové hry
Pohybové hry : Kompot, Barevné ovoce, Koláče, Májka
Zdravotně pohybové chvilky - protahujeme celé tělo s pohybovými básničkami, písničkami
(Ty a já, Kutálí se ze dvora, Ať nám bříško nepláče,...)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Pobyt na zahradě MŠ a procházky po okolí Nových Bránic - Děti rozlišují odstíny barev, tvary, slyší zvuky, cítí vůně. Některé přírodniny si mohou osahat. Děti si uvědomují, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před Sluncem. Voda chladí, rosa je mokrá a na Slunci se třpytí.

 

EXPERIMENTY: využití přírodnin (brambory, jablka při práci s barvou)

 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti, na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Dětem je poskytnut dostatečný prostor pro spontánní hru. V prostorách tříd jsou k dispozici herní  koutky pro námětové hry. Nabídka činností je tvořena a přizpůsobena dle věku, individuálních schopností a zvláštností dětí.

 

 

PROJEKT PODZIM č. 1

3. 9. - 21. 9. 2018
TÉMA: KLUCI, HOLKY CHODÍ DO ŠKOLKY (adaptace)

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
Orientovat se v novém prostředí - bezpečnost / odloučit se na určitou dobu od svých blízkých, být aktivní bez jejich opory / adaptace na pobyt v MŠ, začlenění do kolektivu / vnímat režim dne a svoje povinnosti, orientovat se v prostoru MŠ

 

KOMUNITNÍ KRUH:
Vítáme se po prázdninách - přivítání se po prázdninách, kdo všechno přišel do školky, zopakování a domluvení si pravidel soužití, seznámení se s novinkami
a prostorami v MŠ / seznamujeme se s paní učitelkou a novými kamarády
Letní vzpomínání - volné vyprávění na téma, co jsem zažil o prázdninách - rozvoj slovní zásoby a komunikace
Poznej svoji značku - hry na zapamatování si své značky a místa na sezení
Moje povinnosti - při příchodu do školky se přivítat s paní učitelkou i kamarády, nachystat si svůj hrneček, pověsit ručník, uklízet si po sobě hračky apod.
Pravidla ve školce - společně s dětmi si opakujeme a vysvětlujeme pravidla
 

ZPĚV A RYTMIZACE: Pec nám spadla..., Skákal pes..., Travička zelená..., Prší, prší..., Had leze z díry... (využití při povídání si o prostorách školky, pravidlech), Tluče bubeníček…
 

RECITACE, DRAMATIZACE, JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Kamarád, to je ten, koho mám rád... / Velká novina... (báseň s pohybem) / Když se já vytáhnu (báseň s pohybem) / Moty, moty... / Dobré ráno... / gymnastika mluvidel (pohádka o jazýčkovi) / zvuky zvířat

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI: vybarvení-vyzdobení vlastní složky, do které si děti ukládají své výtvory / Naše školka (kooperace dětí, otisk ruky) / modelování z plastelíny
 

JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA: prstové cvičení Všechny moje prsty, grofomotirická cvičení, správný úchop tužky, uvolnění celé ruky a zápěstí, pracovní listy pro předškoláky, modelování s plastelínou, práce s kinetickým pískem
 

DIDAKTICKÁ HRA:
Přiletěl vrabeček – motivace dětí příběhem o vrabečkovi, který přiletěl, sedl si na okenní parapet a koukal do školky...spolu s dětmi vymýšlíme, co všechno ve školce mohl vidět  - popis prostředí, předmětů, rozvoj slovní zásoby
 

SOCIALIZACE, DÍTĚ A TEN DRUHÝ, DÍTĚ A SPOLEČNOST: Utváříme pozitivní vztah mezi dětmi a mezi dospělými, děti mezi sebou. Dbáme na základy slušného chování (pozdravy, poděkování, omluvení se), oslavy narozenin (podání ruky, popřejeme kamarádovi.)

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI (hrubá motorika): překážkové dráhy, cvičení na sportovišti
Pohybové hry : Sochy, Zajíček, hry s míčem, Židličkovaná
Zdravotně pohybové chvilky (protahujeme celé tělo) s pohybovými básničkami, písničkami
(Když se já vytáhnu..., Malý brouček..., Kolo, kolo mlýnský.., nápodoba pohybu zvířátek.)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: pozorování živé přírody v okolí MŠ a na školní zahradě (pozorování hmyzu)

 

POBYT VENKU: při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji značku, skříňku, oblečení, boty, samostatnost při oblékání i svlékání, vycházky po NB, individuální hry na školní zahradě (hry na pískovišti, na odrážedlech, hry dle fantazie dětí)

 

Nabídka je tvořena a přizpůsobena dle věku, individuálních schopností a zvláštností dětí.