Volby do školské rady.

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce jsou k dispozici zde.
 
Volební řád bude k dispozici zde

Školská rada při ZŠ Nové Bránice, stav k 30. 5. 2021

 

Školská rada při ZŠ Nové Bránice nefunguje od 13. 4. 2021, kdy se vzdal funkce první zástupce za pedagogické pracovníky. Od té doby nemá školská rada zákonem stanovený počet členů ani složení. 26. 4. 2021 se vzdal funkce druhý zástupce za pedagogické pracovníky. Základní škola už disponuje pouze jedním pedagogickým pracovníkem, není proto schopna zajistit zřizovatelem požadovaný počet členů, což je 1/3 z 6, (i když „Rada obce dne 13. 5. 2021 rozhodla, že počet členů školské rady zůstává v počtu 5 členů“…).

Funkční období členů školské rady končí dne 12. 7. 2021. Bude třeba v souladu se zákonem uspořádat řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků školy. Dne 17. 5. 2021 jsem oficiální cestou žádal o poskytnutí Volebního řádu, abych podle něj mohl uspořádat volby do školské rady. Odpověď jsem do dnešního dne nedostal.

Členové školské rady za rodiče (paní I. Baumgartnerová a pan M. Kališ) v uplynulém volebním období nebyli zvoleni v souladu se zákonem. Školský zákon uvádí, že: „Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.“ Dále se uvádí, že: „Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Volby do školské rady se pro uplynulé funkční období nekonaly, úloha ředitele školy byla při ustanovení členů školské rady za rodiče opomenuta.

Školský zákon uvádí, že: „Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.“ Zřizovatel (rada obce) opakovaně trvá na tom, aby ve školské radě za školu byl jeden zástupce za MŠ. Z mého pohledu se jedná o překročení pravomoci ze strany zřizovatele vůči škole. Je mimo kompetence školské rady vyjadřovat se k záležitostem MŠ a zřizovatel nemá pravomoc ovlivňovat složení členů školské rady za pedagogické pracovníky školy. Zřizovatel své zájmy v MŠ uplatňuje prostřednictvím ředitele školy. 

Členové školské rady (bez zástupců pedagogických pracovníků) se 25. 8. 2020 domluvili, že se nebudou zveřejňovat zápisy ze zasedání školských rad. Z toho důvodu rodiče ani zřizovatel nejsou a nemohou být objektivně informováni o tom, co se ve škole vlastně děje, zástupci pedagogů se nemohou k informacím, které jsou předávány členy školské rady za zřizovatele nebo za rodiče, (pokud nějaké předávány jsou) nijak vyjádřit, případně věci vysvětlit, uvést na pravou míru apod. A řeší se až nafouknutý „problém“, který vzejde prakticky z ničeho.

V každém případě to, co by měla školská rada řešit především, jsou záležitosti, které se týkají kvality a způsobu vzdělávání. Toto je dlouhodobě na okraji zájmu školské rady (i zřizovatele), jakoby to nikoho nezajímalo.

Mám za to, že toto by se mělo změnit. Končící funkční období členů školské rady je k tomu vhodná příležitost. Prvním krokem mohou být řádné volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků školy. K tomu aby mohly volby proběhnout, ovšem potřebuji Volební řád, který vydává zřizovatel (rada obce).

Děkuji.

Mgr. Radek Podveský