Testování covid-19

V této sekci naleznete veškeré potřebné informace týkající se antigenního testování (samotestování)
žáků I. stupně základních škol.
 
 

Ve škole budeme používat testy Singclean. Jedná se o samotestování (počítá se s tím, že se žáci testují sami), u mladších žáků (dětí z MŠ) je vhodná přítomnost asistující osoby, která bude testování provádět. Asistující osoba nemusí být nutně zákonný zástupce, ale je potřeba, aby asistující osoba měla písemný souhlas s testováním dítěte od zákonného zástupce. Zaměstnanci školy dohlíží na testování, zpracovávají vzorky, vedou statistiku testování, zajišťují dohled nad žáky a dětmi při čekání na výsledek testu, ale samotné testování neprovádí.

Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Příchod do školy bude v tyto dny ze zahrady, v úterý, středu a pátek pak normálně předním vchodem. Při testování budou děti/žáci do školy vpouštěni po jednom, je možný doprovod asistující osoby. V případě kumulace dětí/žáků čekajících na testování budou upřednostňováni mladší děti/žáci. Po otestování půjde dítě/žák počkat na výsledek do prostoru šaten. V případě negativního výsledku dítě/žák pokračuje do třídy, v případě neprůkazného výsledku bude dítě/žák testován znovu, v případě pozitivního výsledku odchází dítě/žák domů a škola se řídí dalšími pokyny ministerstva školství a zdravotnictví.

Při vstupu do budovy školy platí ochrana dýchacích cest v souladu s vládním opatřením ze dne 6. 4. 2021. Děti MŠ mají zakryté dýchací cesty do doby, než se prokáže jejich negativní test. Žáci ZŠ mají zakryté dýchací cesty celou dobu pobytu ve škole s výjimkou svačin a oběda. Pro tyto účely máme ve škole zásobu roušek, které můžeme žákům poskytnout. Pro děti a žáky se za ochranu dýchacích cest považuje zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (chirurgická rouška). Pro asistující osobu (a všechny další dospělé osoby) platí vstup do školy pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.