Co je Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Další informace

Více informací o Školské radě naleznete na stránkách MŠMT

 

Členové školské rady Jubilejní základní školy Masarykovy a mateřské školy, Nové Bránice

Za zřizovatele:
p. Zdeněk Kališ             tel.: 546 421 621    e-mail: starosta.novebranice@volny.cz
Mgr. Tomáš Holý         tel.: 777 892 655    e-mail: tomasholyy@seznam.cz

Za rodiče:
pí. Radka Holá                                                   email: radka.hola1@seznam.cz
pí. Romana Kališová      tel.: 736 608 169    email: romana.kalisova@centrum.cz

Za pedagogy:
Bc. Radka Tondlová       tel.: 737 042 809    email: tondlova@zsnovebranice.cz