2021/2022

Na zářijový hudební program Jdeme světem, hrajem dětem, v němž se žáci školy vydali s písničkami na hudebních vlnách napříč světem, navázal stejnojmenný výtvarný projekt žáků 1. a 2. ročníku.

 

2020/2021

V rámci předmětů Přírodověda a Vlastivěda se žáci naší školy učí pracovat s informacemi trošku jinak a nejdříve ve skupinách, poté ve dvojicích a na konci roku i samostatně vytvářejí postery na určitá témata, např. ekosysystémy, živočichové, dějinná období, vládnoucí rody na našem území, nerostné suroviny, ekologie apod. Cílem těchto projektů je naučit žáky vybírat z textu důležité informace a logicky i tvořivým způsobem je uspořádat na poster určitého formátu. Žáci ke své práci využívají encyklopedie dostupné ve škole, učebnice různých nakladatelství a informace doplňují o obrázky, které vyhledají na internetu. U některých témat dokonce ve 2. pololetí školního roku spolupracují žáci 3. a 4. ročníku. Tato spolupráce je žáky velmi vítána. Dalším krokem je pak o tématu referovat před třídou, v případě všeobecnějších témat také před žáky z nižších ročníků.

Zde jsou ukázky některých posterů. 

Přírodověda - Ekosystém pole


Přírodověda - Obratlovci


Vlastivěda - Nerostné suroviny 


Vlastivěda - Průmysl a nákladní doprava


Vlastivěda - Keltové

 

Vlastivěda - Vláda přemyslovských králů

 

Ekologie

 

2017/2018

V rámci předmětu Prvouka i Preventivního programu školy jsme se s žáky 3. a 4. ročníku věnovali tématům Zásady bezpečného chování a Šikana. Navázali jsme na návštěvu Policie ČR, která nám tato témata v kostce představila. Využili jsme různé motivační metody jako card sorting, čtení příběhů, videa, puzzle apod. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem byly dva velkoplošné plakáty, které po dobu více než měsíce visely v prostorách chodby školy.